Jury

Sigdal Cup har en jury på tre stk:
Juryleder: Marit Sandbakk, Flatås
Jurymedlemmer: Mona Østgård, Freidig og Inge Kappel, Sjetne

I følge NFFs breddereglement paragraf 6-8 skal alle turneringer ha jury.

(1) Til å behandle saker etter turneringsreglementet, NFFs kamp- og konkurranseregler, samt protester, skal arrangøren oppnevne en jury på minst 3 medlemmer, hvorav ett skal oppnevnes som leder. Alle jurymedlemmene skal være medlem i klubb som igjen er medlem av NFF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem.

(2) Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder, og innleveres skriftlig sammen med gebyr fastsatt i turneringsreglementet. (For Sigdal Cup er det 500 kroner, som tilbakebetales dersom protesten tas til følge). Hvis ikke annet fremgår av turneringsreglementet, må protest nedlegges senest en time etter kampslutt.

(3) Juryen kan ilegge følgende sanksjoner:

a) Irettesetting.
b) Karantene for spiller, trener eller leder i inntil tre kamper.
c) Tap av kamp i turneringen som laget har vunnet eller spilt uavgjort.

Motstanderen tilkjennes tre poeng. Kampresultatet settes til 3-0
d) Utelukkelse av lag fra turneringen.
e) Bøter med inntil kr 2.000,– for lag.

(4) I saker der det er tale om å ilegge sanksjoner gjelder reaksjonsreglementet tilsvarende. Den det er tale om å ilegge sanksjoner, skal enten skriftlig eller muntlig få anledning til å legge frem sitt syn på saken før avgjørelsen fattes.

(5) Mener juryen at det kan være grunnlag for strengere sanksjoner enn dem den selv kan ilegge etter (3), anmelder juryen forholdet til den krets som arrangørklubben sorterer under. Kretsen tar anmeldelsen til behandling etter reaksjonsreglementet kapittel 3.

(6) Juryens avgjørelse er i alle saker endelig.

Kommentarer